Nhóm nghiên cứu Việt ở Úc phát hiện đột phá công nghệ điện mặt trời